Rota Blue Triathlon

Swim 1.5Km - Bike 40Km - Run 10Km
April 11, 1998

Men:
 1. R@v
 2. Michael Trees
 3. {ˁ@p 
 4. ˁ@N 


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)