1999 Ironman Triathlon World Championship - Kona, Hawaii, USA

Swim 2.4mile - Bike 112mile - Run 26.2mile
October 23, 1999

Japanese Competitor's Results :
 18. Tani, Shingo       08:46:58
 56. Matsuda, Kaoru      09:15:23
 67. Imaeda, Makoto      09:19:58
 76. Hamano, Takahiro     09:24:49
 104. Hirata, Fumiya      09:35:23
 108. Ohashi, Koji       09:35:58
 120. Nishikawa, Kimihito   09:37:30
 147. Komatsuzaki, Makoto   09:42:28
 181. Maki, Nobutaka      09:47:03
 183. Ichioka, Takaoki     09:47:09
 205. Shirato, Taro      09:49:57
 262. Syozo, Natori      09:57:29
 310. Iwata, Yukiya      10:03:55
 333. Yaguchi, Eiji      10:06:54
 350. Kuwahara, Kunimasa    10:09:19
 364. Hikoi, Hiro       10:11:10
 388. Tamura, Yoshinori    10:13:29
 389. Iida, Tadashi      10:13:32
 423. Iwasa, Yukinori     10:18:37
 447. Kawashima, Ryuichi    10:21:16
 452. Hori, Yoko       F 10:21:37
 467. Shindo, Makoto      10:23:37
 478. Osada, Fumitoshi     10:25:26
 485. Murakami, Junko    F 10:25:53
 588. Shimoyama, Katsuhito   10:40:13
 591. Nagata, Tatsuya     10:40:38
 594. Shimizu, Masato     10:40:57
 606. Kobayashi, Izumi     10:42:41
 616. Yamakura, Noriko    F 10:43:51
 650. Nagashima, Ikuo     10:49:00
 692. Oikawa, Toshiharu    10:54:08
 729. Kawaraya, Hiroshi    10:59:55
 756. Yamauchi, Kei      11:05:41
 760. Mitsumori, Takahisa   11:06:07
 765. Takahashi, Issei     11:06:49
 771. Ryoko, Imai      F 11:08:25
 795. Murohashi, Tetsuo    11:12:39
 799. Tsukagoshi, Tatsuya   11:13:16
 803. Kirihara, Yuji      11:14:42
 815. Magara, Isao       11:17:27
 824. Fuchida, Kazuko    F 11:19:04
 847. Nagata, Yoshiro     11:24:34
 855. Kuriyama, Shigeru    11:26:33
 868. Hayashi, Junji      11:28:07
 870. Shinano, Shunji     11:28:48
 894. Uzu, Hideo        11:33:04
 896. Fuse, Tomohiro      11:33:31
 929. Komatsu, Masashi     11:40:29
 955. Munakata, Akira     11:46:23
 958. Tomoji, Maru       11:46:55
 999. Natori, Keiko     F 11:59:03
1038. Fujimoto, Hideo     12:15:26
1049. Eda, Masatoshi      12:19:21
1090. Inokuchi, Hayato     12:37:25
1095. Ishigami, Shigeo     12:40:21
1099. Suzuki, Keigo      12:40:51
1100. Kokata, Tadashi     12:41:16
1103. Takahashi, Akira     12:41:44
1112. Okawa, Toshiki      12:43:32
1114. Takagi, Kiyoshi     12:44:10
1117. Ishii, Teruo       12:45:09
1124. Ieiri, Jiro       12:46:28
1139. Kawabe, Satoshi     12:51:29
1144. Kita, Nobuyuki      12:53:54
1145. Momino, Daisaku     12:54:14
1148. Oguri, Yuichi      12:56:41
1161. Miyoshi, Ai      F 13:05:59
1181. Godo, Yoshihisa     13:13:45
1183. Sajiki, Eiichi      13:16:57
1190. Ohyanagi, Toshio     13:18:37
1198. Nagai, Hideki      13:20:58
1219. Shitara, Miyako    F 13:29:25
1229. Nakanishi, Yukihiko   13:37:02
1231. Hashimoto, Toru     13:38:17
1237. Shimizu, Masumi     13:44:12
1239. Nakamura, Mitsuyo   F 13:46:27
1240. Ijiri, Kazushige     13:47:06
1243. Matsuno, Yoshimi     13:48:21
1247. Tanaka, Hiroyuki     13:49:20
1266. Kawaharada, Satoshi   14:02:35
1269. Sago, Akihiro      14:03:29
1293. Tokutake, Yasuhiro    14:26:00
1298. Kimura, Tomoko     F 14:29:14
1314. Honda, Akira       14:40:44
1333. Sengoku, Motonori    14:54:33
1334. Nakane, Maria     F 14:57:09
1335. Yamamoto, Koji      14:59:23
1336. Nakahara, Keiichiro   15:01:45
1338. Otsuka, Yoshiki     15:04:39
1340. Omura, Masujiro     15:06:47
1343. Yoshioka, Kazuhira    15:10:30
1347. Murase, Mitsuo      15:13:07
1348. Sonoyama, Takayasu    15:15:46
1349. Yoshida, Yukie     F 15:20:36
1352. Ueda, Manabu       15:27:48
1363. Tsujii, Satoshi     15:42:57
1365. Izawa, Masahiro     15:45:20
1367. Matoba, Shusuke     15:47:19
1372. Sakashita, Miyuki    15:55:34
1373. Numata, Keiko     F 15:55:46
1375. Sugai, Hiroshi      15:56:55
1390. Kashiwagi, Fumio     16:13:40
1393. Oikawa, Masanori     16:15:04
1401. Takimoto, Shoichiro   16:26:52
1403. Takamura, Takako    F 16:33:53
1405. Ichimura, Satoru     16:35:26
1408. Takayasu, Hideki     16:39:31
DNF  Inoue, Hiroshi 
   Yamada, Tetsu 
   Kanze, Eiko      F
   Mabashi, Yumiko    F


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)