Japan Super Duathlon Series Round 3 - Watarase, Gunma

Run 5Km - Bike 30Km - Run 5Km
April 25, 1999

Men:
 1. @Ύ   01:17:00
 2. J@N   01:19:16
 3. @qF   01:19:20
 4. ہ@^K   01:19:31
 5. R@v   01:19:52
 6. cӁ@Ďj   01:19:55
 7. ˁ@Z    01:21:05
 8. uc@   01:21:14
 9. rc@[   01:21:57
10. ē@   01:22:30

Women:
 1. A@]   01:34:00
 2. @]   01:35:21
 3. @q   01:35:38
 4. g@    01:36:32
 5. ~Á@b   01:38:31
 6. @q   01:39:24
 7. @   01:40:09
 8. Rc@ˎq   01:40:20
 9. @qq   01:44:07
10. @Sq   01:46:16


Nobuyasu Narashima(nara@airnet.ne.jp)