Return Home フーコーの振り子 バラ曲線 大気の波動
大気の波動: by Hajime Satoh  2002-1/06, 2004-4/09, 2009-1/18, 1/22